دست بردار و حرفی بزن.

سکوت را بشکن 

اینجا من و تو تنهاییم

گوش کن کسی پیدا نیست!

ببین صدایی نمی آید!!

حرفی بزن وگرنه عقل نادان کمر به انکارت بسته است.

یا شب را بمباران خمپاره هایی میکنم که از یک آسمان تاریک غزه وام گرفته باشند.

انتخاب کن عدم وجودت یا افروختن وحشت ات.

ذره ای از شب شده ای.

آیا هستی؟


.   عه یه ستاره همین الان آتیش گرفت  اگه تو هم دیدیش دست تکون بده ببینمت، باید این نزدیکا باشی. 


حرفی بزن!