قبل از اون تصویری که رو صندلی نشستم و دارم به نوه هام که دارن بازی میکنن؛ نگاه میکنم یه همچین سکانسی هم از این زندگی طلب دارم.[!]

 '-'