[۱] در موقعیت، پر پر شدن همه آرزو ها و برنامه ریزی های آینده ات درست جلو چشمت با شنفتن یک نمی شود، بودی؟!

[۲]دیگه تصمیم گرفتم چیزی از خدا نخوام.

[۳] پشیمان نیستم

[۴] غم دارم