خواستار نیست بودم

در فردوس

شفاف و عریان

نه شیطان بود نه مار بود نه الهه نه خدا

من بودم و باد بود

باد مرا با خود درآمیخت

نسیم زاده شد.

نسیم بود که آن میوه بالا را چید.

من فقط سیب خوردم.

حکم حبس بود

هست

و ادامه دارد