خدای این روزای من یا خواب است یا وجود ندارد یا در جای مناسب خود قرار نگرفته است.