یک چندتایی مثل خودت معرفی کن؛ برای وقت هایی که نیستی