عقل سلیم در دهان فقط جوش میخورد.


نعل طلایی رنگ خر به پا


پشتش جهنمی است


ظرف ایوب پس میزند و چنگیز را لاجرعه سر میکشد.


هجوم می برد به قلب آدم و از سینه ی حوا فرزند ناخلف را سر می برد.براستی که قاتل قابیل دیگری است.