1-1 لیست دروس ارائه شده ایی که چشمانم دو دو میزند برای انتخابشان. و درسهایی که از توی همین صفحه ی چندین پیکسلی هم عین بچه ها تکان تکان می خورند و میگویند آقا منو بگیر آقا من. من مانده ام و بیست و چهار واحد خشک تا نخورده که ولع گرفتنشان سرتاپا هوس شده است.


2-1 دوران نیمچه حاتم بودنم یک و هشتصد قرض دادم به یک دوست عزیز ولی الان که چون درویشی گشته ام در پس دادنش تعلل می کند. آخر من چگونه این شهریه نجومی را بدهم. وای خدا پول پیش خانه را چه...


3-1 اگر دوست دوست داشتنی ای دارید و برایتان مهم است؛ با پول و مادیات آزمایشش نکنید و هیچ وقت بحث مادیات را بینتان پیش نکشید بگذارید دور از این مادیات همینطور دوست داشتنی باقی بماند.