اون :) اجباری ته کامنتاتون منم

قران خاک گرفته ته طاقچه اتاقت؛ اون، اون منم

ارور 403 منم

اون صدای کانکتینگ دیال آپ کامپیورت من بودم

دوربین جلو گوشیت منم

اون سوراخای لعنتی صندلی فرودگاه منم

فیلتر سیگارت؟؟ منم

پونزی که میزاشتی زیر ماتحت هم کلاسیت. اون پونز منم.

گچی که پرت میکردی سمت معلم. من اون معلمم.

من اون غرور دارسی هستم تو رمان جین آوستین.

سنوبال اورول. اون منم.

رفتی مغازه خرد نداشته بهت بده ها...من اون آدامسم.
+یادی کنم ازونی که بودم

نامرد نمیدونم کی رفت............